×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Tasarım Merkezi Nedir?

Tasarım Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir. Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştiren birimlerdir.

 

Tasarım Merkezi Kapsamında Sağlanan Teşvik ve Destekler Nelerdir?

 1. Tasarım İndirimi: Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.
 2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Tasarım Merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin;
 • doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi,
 • yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı,
 • diğerleri için yüzde sekseni

gelir vergisinden müstesnadır.

 1. Sigorta Primi Desteği: Tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
 2. Damga Vergisi İstisnası: Tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaz.
 3. Gümrük Vergisi İstisnası: Kanun kapsamında yürütülen tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.
 4. Temel Bilimler Desteği: Temel Bilimler alanlarında (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) en az lisans derecesine sahip Tasarım personeli (1/3/2016 (dâhil) tarihinden sonra işe alınan ve ilgili işletmede ilk kez istihdam edilen kişiler) istihdam eden Tasarım Merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak üzere iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
 5. Siparişe Dayalı Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetleri: Kanun kapsamında Tasarım Merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri Kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir. Tasarım Merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece yüzde ellisi bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisi ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, tasarım indirimi olarak dikkate alınabilir.

 

Tasarım Merkezi Başvurusunda Aranan Şartlar Nelerdir?

 • Tasarım Merkezlerinde en az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam edilmesi (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde fiilen çalışan personel sayısı dikkate alınmaksızın)
 • Tasarım Merkezlerinin Tasarım faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
 • Başvuru yapan işletmenin; yeterli Tasarım yönetimi ile teknolojik varlıklar, insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması
 • Tasarım Merkezlerinin, Tasarım ve destek personelinin Tasarım Merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması
 • Tasarım Merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Tasarım ve yenilik program ve projelerinin bulunması
 • Tasarım Merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması
 • Tasarım Merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması

 

Başvuru, Değerlendirme, Yürütme ve Raporlama Süreçleri

Ana kriterleri sağlayan kuruluşlar, ön başvurusunu Ar-Ge Web Portalı üzerinden online olarak (http://biltek.sanayi.gov.tr)​ gerçekleştirir.

Ön başvurunun tamamlanmasının ardından, elektronik olarak oluşturulan başvuru dosyası Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunularak başvuru tamamlanır.

Başvuru, ön değerlendirmeden geçtikten sonra Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, Tasarım Merkezi başvurusunu ve denetim dosyasını yerinde incelemek üzere hakemler (ilgili teknolojik alanda uzmanlık ve deneyimi olan hakemler) görevlendirir.

Hakemler, Tasarım Merkezi başvurusunu dosya üzerinde ve yerinde inceleyerek raporlarını Değerlendirme ve Denetim Komisyonuna sunarlar.

Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından değerlendirilen raporlar sonucu başvurusu uygun bulunan işletme belgenin düzenlendiği tarihten itibaren Kanunla sağlanan destek ve teşviklerden yararlanabilir.

Tasarım Merkezleri, Bakanlığın belirlediği formata uygun şekilde her yıl 1 kere Faaliyet Raporu sunar ve her yıl denetlenirler.

Denetleme sonucunun uygun olması durumunda Tasarım Merkezi belgesinin süresi uzatılırken, uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda Tasarım Merkezi belgeleri iptal edilir.

 

Tasarım Merkezi Kapsamında Sunduğumuz Hizmetler

 • Tasarım Merkezi başvuru koşulları ve şartları ile ilgili firmanın bilgilendirilmesi
 • Tasarım Merkezi birimi için firmanın teknik ve ekonomik fizibilitesinin yapılması, ihtiyaçların ortaya konması
 • Tasarım Merkezi yapılanmasının kurgulanması
 • Tasarım Merkezi organizasyon yapısının belirlenmesi
 • Projelerin belirlenmesi
 • Belirlenen projelerin ilgili ulusal ve uluslararası fonlara başvurularının hazırlanması
 • Tasarım politikaları ve stratejilerinin belirlenmesi
 • Tasarım Merkezi fiziki şartlarının oluşturulması
 • Veri takip yönetim sisteminin belirlenmesi
 • Tasarım personelinin belirlenmesi
 • Proje yönetimi, süreç ve akışlarının oluşturulması
 • Mali kontrol ve muhasebe sistemlerinin tanımlanması
 • Tasarım Merkezi Başvuru Formunun hazırlanması
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tasarım Merkezi kurulumu mevzuatı çerçevesinde Tasarım Merkezi iş adımlarının oluşturulması
 • Değerlendirme sunumlarının hazırlanması
 • Değerlendirme ziyaretlerine eşlik edilmesi
 • Onay sonrası gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılması
 • Yürütülecek Üniversite Sanayi İşbirliği Projelerinin koordinasyonu ve Fikri Mülkiyet Hakları Danışmanlığı desteğinin verilmesi

 

Bilgi ve başvuru için lütfen TTO ile iletişime geçiniz.