×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

AR-GE Merkezi Nedir?

​Ar-Ge Merkezi, firmaların organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya yerleşke içinde yer alan birimlerdir.​

AR-GE Merkezleri;

 • Ar-Ge yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlayan,
 • teknolojik bilgi üreten,
 • üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapan,
 • ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini sağlayan,
 • verimliliği arttıran,
 • üretim maliyetlerinin düşürülmesini sağlayan,
 • teknolojik bilginin ticarileştirilmesine katkıda bulunan,
 • rekabet öncesi işbirliklerini geliştiren,
 • Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlayan

birimlerdir.

 

AR-GE Merkezi Kapsamında Sağlanan Teşvik ve Destekler Nelerdir?

 1. Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.
 2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge Merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile tasarım merkezlerinde çalışan tasarım ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin;
 • doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi,
 • yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı,
 • diğerleri için yüzde sekseni

gelir vergisinden müstesnadır.

 1. Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge ve tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
 2. Damga Vergisi İstisnası: Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaz.
 3. Gümrük Vergisi İstisnası: Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.
 4. Temel Bilimler Desteği: Temel Bilimler alanlarında (Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji) en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli (1/3/2016 (dâhil) tarihinden sonra işe alınan ve ilgili işletmede ilk kez istihdam edilen kişiler) istihdam eden ArGe Merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak üzere iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
 5. Siparişe Dayalı Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetleri: Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım merkezlerinin sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürüttükleri tasarım faaliyetleri Kanunda belirtilen indirim, istisna, destek ve teşvik unsurlarından yararlanabilir. Ar-Ge veya tasarım merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece yüzde ellisi bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan yüzde ellisi ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar-Ge ve tasarım indirimi olarak dikkate alınabilir.

 

AR-GE Merkezi Başvurusunda Aranan Şartlar Nelerdir?

 • ​Ar-Ge merkezlerinde en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde fiilen çalışan personel sayısı dikkate alınmaksızın)
 • Ar-Ge merkezlerinin Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
 • Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması
 • Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması
 • Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması
 • Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması
 • Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması

 

Başvuru, Değerlendirme, Yürütme ve Raporlama Süreçleri

Ana kriterleri sağlayan kuruluşlar, ön başvurusunu Ar-Ge Web portalı üzerinden online olarak (http://biltek.sanayi.gov.tr)​ gerçekleştirir.

Ön başvurunun tamamlanmasının ardından, elektronik olarak oluşturulan başvuru dosyası Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunularak başvuru tamamlanır.

Başvuru, ön değerlendirmeden geçtikten sonra Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, Ar-Ge Merkezi başvurusunu ve denetim dosyasını yerinde incelemek üzere hakemler (ilgili teknolojik alanda uzmanlık ve deneyimi olan hakemler) görevlendirir.

Hakemler, Ar-Ge merkezi başvurusunu dosya üzerinde ve yerinde inceleyerek raporlarını Değerlendirme ve Denetim Komisyonuna sunarlar.

Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından değerlendirilen raporlar sonucu başvurusu uygun bulunan işletme belgenin düzenlendiği tarihten itibaren Kanunla sağlanan destek ve teşviklerden yararlanabilir.

Ar-Ge Merkezleri, Bakanlığın belirlediği formata uygun şekilde her yıl 1 kere Faaliyet Raporu sunar ve her yıl denetlenirler.

Denetleme sonucunun uygun olması durumunda Ar-Ge Merkezi belgesinin süresi uzatılırken, uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda Ar-Ge Merkezi belgeleri iptal edilir.

 

AR-GE Merkezi Kapsamında Sunduğumuz Hizmetler

 • Ar-Ge Merkezi başvuru koşulları ve şartları ile ilgili firmanın bilgilendirilmesi
 • Ar-Ge Merkezi birimi için firmanın teknik ve ekonomik fizibilitesinin yapılması, ihtiyaçların ortaya konması
 • Ar-Ge yapılanmasının kurgulanması
 • Ar-Ge Merkezi organizasyon yapısının belirlenmesi
 • Projelerin belirlenmesi
 • Belirlenen projelerin ilgili ulusal ve uluslararası fonlara başvurularının hazırlanması
 • Ar-Ge politikaları ve stratejilerinin belirlenmesi
 • Ar-Ge Merkezi fiziki şartlarının oluşturulması
 • Veri takip yönetim sisteminin belirlenmesi
 • Ar-Ge personelinin belirlenmesi
 • Proje yönetimi, süreç ve akışlarının oluşturulması
 • Mali kontrol ve muhasebe sistemlerinin tanımlanması
 • Ar-Ge Merkezi Başvuru Formunun hazırlanması
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge merkezi kurulumu mevzuatı çerçevesinde Ar-Ge Merkezi iş adımlarının oluşturulması
 • Değerlendirme sunumlarının hazırlanması
 • Değerlendirme ziyaretlerine eşlik edilmesi
 • Onay sonrası gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılması
 • Yürütülecek Üniversite Sanayi İşbirliği Projelerinin koordinasyonu ve Fikri Mülkiyet Hakları Danışmanlığı desteğinin verilmesi

 

Bilgi ve başvuru için lütfen TTO ile iletişime geçiniz.