×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı açılmıştır. Program ile Ankara’nın kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yanı sıra ekonomiye yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi ile yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmaları desteklenecektir.  Azami proje süresinin 12 ay olduğu program için Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuru yapılabilecektir.

2018 yılı Fizibilite Desteği Programı amaçları, öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme süreci Program Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır.

Programın Amacı

2014-2023 Ankara Bölge Planı vizyonu doğrultusunda ve Planın öncelik ve tedbirleri kapsamında,

 • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
 • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine ve
 • Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin

fizibilite çalışmalarını desteklemek programın temel amacı olacaktır.

Program Eksen ve Öncelikleri

İleri Teknoloji, Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Ekseni

Öncelik-1:Ankara’nın bilişim ekosistemi, savunma sanayi ve sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi kapsamındaki projelere/faaliyetlere yönelik fizibilite çalışmaları

Öncelik-2:Teknoloji odaklı girişimciliğin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik projelerin fizibilite çalışmaları

Öncelik-3:Ankara sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına yönelik fizibilite çalışmaları

Öncelik-4:Ankara ilinde üretimi yapılan mal ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin artırılmasına yönelik fizibilite çalışmaları

Öncelik-5:Ankara’da rüzgâr, güneş, biyogaz ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik fizibilite çalışmaları

Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Ekseni

Öncelik-6:Kırsal alanlarda yenilikçi tarım uygulamalarını destekleyecek ve yaygınlaştıracak projelerin fizibiliteleri

Öncelik-7:Alt bölgelerde sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için tarım dışı kırsal endüstrilerin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları

Öncelik-8:Kırsalda yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik yatırım fizibiliteleri

Öncelik-9:Yerel turizm değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda turizm markaları oluşturarak ilçeleri uzun süreli kırsal destinasyon alanları haline getirmeye yönelik fizibilite çalışmaları

Öncelik-10:Bölgede potansiyel teşkil eden alan ve sektörlerde ihtisaslaşmaya yönelik fizibiliteler

Öncelik-11:Ankara’da kentsel tarımın geliştirilmesine yönelik fizibiliteler

Öncelik-12:Kırsal alanda çevre dostu uygulamaların geliştirilmesine yönelik fizibiliteler

Sosyal Yenilik, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Kalkınma Ekseni

Öncelik-13:Sosyal sorunların çözümüne destek olacak yenilikçi girişimlerin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışması

Öncelik-14: Sosyal yenilik ve sosyal kalkınmaya yönelik yenilikçi ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi, pazar fırsatlarının belirlenmesine hizmet edecek projelerin fizibilite çalışmaları

Öncelik-15:Sosyal inovasyon ve girişimcilik konularında ağ ve ortaklık yapılarının oluşturulmasına yönelik fizibilite

Öncelik-16:Sosyal girişimcilik aktörlerinin ve çatı kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik modellerin fizibilitesi

Bununla birlikte, program kapsamında akademik rapor ve araştırma, analiz, haritalama, envanter ve stratejik plan çalışmaları gibi doğrudan uygulamaya yönelik olmayan, projelendirilemeyecek çalışmalar destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Toplam Bütçe

2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı toplam bütçesi 2.000.000 TL‘dir.

Azami Proje Süresi

12 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Yerel yönetimler
 • Üniversiteler
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Birlikler ve kooperatifler**
 • Sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar)***
 • Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • İş geliştirme merkezleri

**Fizibilite desteğinden sadece kar amacı güden kurum ve kuruluşlar faydalanamaz. Bu çerçevede destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.

***Sivil toplum kuruluşlarının FD 2018 programına başvuru yapabilmeleri için üniversiteler veya faaliyet teklifi konusu ile ilgili kamu kurum/kuruluşları ile ortak başvuru yapmaları gerekmektedir. Üniversite veya kamu kurum/kuruluşu ortağı içermeyen Sivil Toplum Kuruluşları faaliyet teklif başvuruları, ön inceleme aşamasında elenecektir.

Asgari ve Azami Destek Tutar ve Oranları

 • Asgari Destek Tutarı: 25.000 TL
 • Azami Destek Tutarı: 150.000 TL
 • Proje bütçesinin en az %25’i, en çok %100’ü hibe olarak desteklenebilir.

Son Başvuru Tarihi

Elektronik başvuru: 10/12/2018 Saat 23.50

Taahhütname Son Tarihi: 14/12/2018 Saat: 17.00

Başvuru Süreci

Başvuruların, 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuru Rehberi Bölüm 2.2.1 Başvuru Formu ve Diğer Belgeler bölümünde belirtildiği gibi www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü (https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda yapılması zorunludur. KAYS-PFD modülü üzerinden elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru sahipleri başvurularının eksiksiz olup olmadığını başvuruda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Eksik ve usulüne uygun olarak yapılmayan başvurular reddedilecektir.

Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması, 14 Aralık 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak, elden veya posta yolu ile 14 Aralık 2018 tarihi saat 17:00’ye kadar Ajansın aşağıdaki adresine teslim edilir.

Duyurunun yayınlandığı Ankara Kalkınma Ajansı web sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.