×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalarından biri “Küreselleşen Çağ İçin Sanayi Politiksaı” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin %90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür. COSME programının bütçesi ana eylemler olan;

 • KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması,
 • Pazarlara erişimin iyileştirilmesi,
 • Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve
 • Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar Avro olarak belirlenmiştir.

COSME programı kapsamında “İnovasyon Tedarik Broker’ı: Kamunun İnovasyon Satın Alımlarını Kolaylaştıracak Bağlantıların Oluşturulması” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair özet bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Çağrının Kapsamı ve Amacı

“İnovasyon Tedarik Broker’ı: Kamunun İnovasyon Satın Alımlarını Kolaylaştıracak Bağlantıların Oluşturulması – Innovation Procurement Broker: Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of Innovation” proje teklif çağrısının amacı, kamunun inovasyon ile ilgili satın alımlarında kamu tedarikçileri ile inovasyon arz eden işletmeler arasındaki bağlantıları kolaylaştıracak bir brokerın oluşturulmasıdır.

Kamunun inovasyon satın alımları aşağıdaki taraflardan biri ya da ikisi ile yapılan kamu tedariği sürecini kapsamaktadır:

 • İnovasyon sürecinin satın alımı
 • İnovasyon çıktılarının satın alımı

Kamunun inovasyon satın alımlarında, kamu tedarikçisi inovasyon hayat döngüsünün ilk aşamalarından sürece dahil olarak tedariği henüz mevcut olamayan ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin araştırma ve geliştirme aşamalarından başlatabilir.

Talep çekişli inovasyon özellikle çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği alanlarında yapılacak satın alımlarda etkili olabilir. Bu çağrı ile ileriki dönemde gerçekleştirilecek uygulamalara da örnek olması amacı ile pilot bir İnovasyon Tedarik Brokeri oluşturulması amaçlanmaktadır. Sunulacak teklifin aşağıdaki faaliyetleri içermesi beklenmektedir:

 • İnovasyon Tedarik Brokerinin rolü ve görevlerinin tanımlanması
 • Avrupa inovasyon ekosisteminde arz ve talep tarafındaki paydaşlar için ağ oluşturulması ve yönetilmesi
 • Tedarikçilere danışmanlık sunulması
 • Tedarikçilerin gereksinimlerini karşılayacak inovatif ürün ve hizmetlerin tanımlanması
 • Öneriler sunularak bilgi paylaşımının artırılması

Özet Zaman Çizelgesi

Son Başvuru Tarihi: 04.01.2018 – 17:00 Brüksel Saati

Değerlendirme Dönemi*:  Ocak 2018 – Şubat 2018

Başvuru Sahiplerinin Bilgilendirilmesi*: Mart 2018

Hibe Anlaşmasının İmzalanması: Nisan 2018 – Mayıs 2018

Faaliyetin Başlaması*: Mayıs 2018

AB Finansmanı

 • Çağrı kapsamında eş finansman için tahsis edilmiş toplam bütçe 600.000 Avro’dur.
 • EASME’nin 1 teklifi fonlaması beklenmektedir.
 • Hibe, geçerli maliyetlerin en fazla %90’ını ödeyecektir.
 • EASME, mevcut tüm fonların dağıtılmaması hakkını saklı tutar.

Uygunluk Kriterleri

Uygun Başvuru Sahipleri

Konsorsiyumda yer alan başvuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır. Konsorsiyumlar 2 AB üyesi / COSME katılımcısı ülkeden, en az 2 tüzel kişiden oluşmalıdır. Gerçek kişiler başvuramaz. Konsorsiyumda en az bir kamu kurumu bulunmalı ve koordinatör olmalıdır. Konsorsiyumlar kamu kurumları ve ulusal yasalar çerçevesinde kurulmuş kuruluşlardan oluşur. Bunlar;

 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (Kamu ya da özel),
 • Kamu kurumları,
 • Üniversiteler,
 • Araştırma merkezleri,
 • Kar amacı güden kuruluşlar olabilir.

Aşağıda belirtilen ülkelerde kurulmuş tüzel kişilerin başvuruları uygundur:

 • AB üye ülkeleri
 • COSME katılımcısı ülkeler

Proje süresi azami 24, asgari 18 ay olmalıdır.

Çağrı metnine erişmek için lütfen tıklayınız.

Daha fazla bilgiye ve elektronik başvuru yapabileceğiniz ilgili sayfaya erişmek için lütfen tıklayınız.