×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Son Başvuru Tarihi : 22.01.2016

Proje Süresi : En fazla 12 ay

Sözleşmede belirtilen proje süresi en fazla 12 ay olabilir. Bu çağrı dönemi için öngörülen proje başlangıç tarihi 1 Mayıs 2016’dan önce, proje bitiş tarihi 1 Temmuz 2017’den sonra olamaz.

Destek Miktarı: Destek miktarı, projenin içeriğine ve ihtiyaçlarına uygun olarak başvuruda belirlenir ve TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen miktar desteklenir. Bilim ve Toplum Projeleri destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil) olarak belirlenmiştir.

Çağrının Amacı: 4004 Bilim ve Toplum Projeleri, bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını amaçlar. Bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanır. Projelerde aşağıdaki kazanımlar sağlanacaktır.

 • Olay ve olguların bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek,
 • Katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirmek, bu yolla anlamlı öğrenmeyi sağlamak,
 • Farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak,
 • Disiplinlerarası bakış açısını kullanarak problemlere çözüm üretmek,
 • Etkileşimli uygulamalarla, katılımcıların bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Bireylere bilimsel düşünme becerilerini kazandırarak onların bilimsel çalışmalar konusunda özgüvenlerini geliştirmek ve pekiştirmek,
 • Elde edilen kazanımlara dayalı olarak katılımcılarda girişimciliğin ve bireysel yaratıcılığın gelişimine katkı sağlamaktır.

Çağrı Kapsamı: Doğa, bilim, teknoloji ve mühendislik konularında farkındalık yaratmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına ve anlamlandırmasına imkân sağlayan ve belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilen etkinlikler, konaklamalı veya konaklamasız eğitim programlarıdır.

Bu çağrı kapsamında desteklenmeyecek etkinlik türleri:

 • Hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim programlarında bulunan herhangi bir faaliyetin (seminer, konferans, laboratuvar çalışması vb.) tekrarı, uygulaması, saha çalışması, pekiştirilmesi vb. tür etkinlikler,
 • Sadece teorik anlatımlara dayalı sunu ve seminerler,
 • Sadece bilinçlendirmeye yönelik kampanya türü faaliyetler,
 • Belirli bir yarışmaya veya sınava hazırlık amaçlı olduğu izlenimi veren etkinlikler,
 • Bilim şenlikleri.

Çağrı Alanları Proje önerileri aşağıdaki alanlardan bir veya birkaçını kapsamalıdır.

 • Doğa Bilimleri: Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Ekoloji ve Çevre, Havacılık, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Fizik, Kimya, Jeoloji, Jeofizik, Meteoroloji, Deniz Bilimleri, Biyoloji, Genetik vb.
 • Mühendislik ve Teknoloji Alanları
 • Tıbbi Bilimler
 • Tarımsal Bilimler: Ziraat, Ormancılık, Bahçecilik, Veterinerlik vb.
 • Sosyal Bilimler: Psikoloji, Ekonomi, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Antropoloji, Coğrafya, Şehir Planlaması ve Kırsal Planlama, Yönetim, Hukuk, Dilbilim, Sosyoloji vb.
 • Beşeri Bilimler: Tarih, Arkeoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Müzik vb.

Proje kapsamında hazırlanan etkinliklerin aşağıda yer alan yöntemlerin bir ya da birkaçını içermesi beklenmektedir.

 • Gözlem
 • Atölye çalışmaları
 • Saha çalışmaları
 • İçeriği oyunlarla aktaran etkinlikler (örn. doğa oyunları)
 • İçeriği sanatsal faaliyetlerle aktaran etkinlikler
 • Drama
 • Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri
 • Grup çalışmaları
 • Spor etkinlikleri
 • Online etkileşimler ve uygulamalar
 • Deneysel çalışmalar vb.

Hedef Kitle Bilim ve Toplum Projeleri bütün topluma hitap etmekle birlikte, projenin hedef kitlesi aşağıdaki gruplardan bir ya da birkaçını kapsayabilir.

 • Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu)
 • İlkokul öğrencileri
 • Ortaokul öğrencileri
 • Lise ve dengi okul öğrencileri
 • Üniversite öğrencileri (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora)
 • Öğretmenler ve öğretmen adayları
 • Kamu personeli Not: Belirli bir hedef kitleye yönelik projelerde içerik ve yöntem belirlenirken, hedef kitlenin seviyesinin dikkate alınması beklenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.