×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın 50 Milyon TL’na kadar TEKNO YATIRIM desteği çağrısı açıldı. 3 Ekim 2014’de son bulacak bu çağrıya başvuru için mevzuata, başvuru süreci hakkında detaylı bilgiye ve başvuru formuna http://teknoyatirim.sanayi.gov.tr  web sayfasından erişebilirsiniz.

 1)    TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve başarı ile tamamlanmış bir projenin sonunda elde ettiğiniz bir prototipin üretim yatırımı (projenin sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde başvuru yapılabilir) veya

2)    Patent sahibi olduğunuz ürünün yatırımı (İncelemeli Patent Belgesi’ne sahip olması halinde destek sağlanır. İncelemeli patentin, başvuru tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıllık korumaya sahip olması şartı aranır) veya,

3)    Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde başlatılıp sonuçlandırılan, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (Teknokent Yönetici Şirketi tarafından oluşturulacak “Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu”nca teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor veya bölge içerisinde yatırımı için yatırım izni verilmesi halinde işletmelerin gerek bölge içerisinde gerekse bölge dışında yapacakları yatırımlar),

TEKNO YATIRIM desteği kapsamında değerlendirilir.

Yatırım izninin veya olumlu raporun başvuru tarihinden en çok 6 (altı) ay önce alınması şartı aranır. Başvuru sürecinde başvuru formunun ve fizibilite raporunun hazırlanması aşamalarında ihtiyaç duyulması durumunda Çankaya Üniversitesi TTO’dan destek alabilirsiniz. Danışmanlık ve hizmet alım giderleri, destek kapsamındadır.

Desteklenecek teknolojik alanlar için “http://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/Documan/Oncelikli_Teknoloji.pdf” sayfasını kontrol edilmelidir.

Yatırım konusu teknolojik ürüne ait yatırım proje tutarı üzerinden verilecek geri ödemesiz destekler kapsamı;

a) Yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri,

b) Ana makine ve teçhizat bedelleri,

c) Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri,

ç) Makine, araç gereç taşıma ve sigorta bedelleri,

d) Montaj giderleri,

e) İşletme gideri (1 yıl için)

f) Kredi fazi gideri

İkinci el ekipman, arsa gideri, bakım gideri, hammadde gideri v.b diğer giderler destek kapsamında değildir.

Makine ve teçhizat desteği aşağıdaki oranlara yerli makine – teçhizat kullanırsanız 10 puan ilave edilerek uygulanacaktır. Makine ve teçhizat desteği veya kredi faiz desteği sağlanacak yatırım projeleri için destek süresi, Bakanlık ile işletme arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak 36 aydır.

  • Küçük işletmelere, yatırım proje tutarının ithal alımlarda en fazla %40’ı , yerli alımlarda en fazla %50 si kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 5.000.000 TL’yi geçemez.
  • Orta büyüklükteki işletmelere, yatırım proje tutarının ithal alımlarda en fazla %30’u , yerli alımlarda en fazla %40 si  kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 4.000.000 TL’yi geçemez.
  • Büyük işletmelere, yatırım proje tutarının ithal alımlarda en fazla % 10’u , yerli alımlarda en fazla %20 si kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 2.000.000 TL’yi geçemez.

Kredi faiz desteği: Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarının en fazla 50.000.000 TL’na kadarlık kısmı destek kapsamında değerlendirilir.

  • Teknolojik ürünün yatırımı için aracı kurumlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri,  yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’na kadar olan kısmı için ödenecek faizin, Bakanlık tarafından her yıl ilan edilen puanın tamamı Bakanlıkça karşılanır. Yatırımcı, yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’nın üstündeki kısmı için ödenecek faizden, Bakanlık tarafından ilan edilen puanın % 50’si kadar yararlanır.
  • Her bir yatırım projesi için işletmelere sağlanacak makine ve teçhizat destek tutarı, kredi faiz destek tutarı ile işletme gideri desteği tutarlarının toplamı veya yatırım proje tutarının tamamı için sağlanacak kredi faiz destek tutarı 10.000.000 TL’nı geçemez.
  • Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar için kredi faiz desteği uygulanmaz.

İşletme gideri desteği: İşletme gideri desteği kapsamında; yatırımını tamamlamış ve Genel Müdürlük tarafından tamamlama belgesi verilen küçük işletmelere, belge tarihi esas alınarak ilk faaliyet yılını tamamlamadan başvuru yapılması halinde, aşağıdaki işletme dönemi harcama kalemleri için en fazla 1 yıl süresince geri ödemesiz destek verilebilir. Yatırımını tamamlamış küçük işletmelere, aşağıdaki gider kalemlerinden biri veya birkaçı esas alınarak;

  • Enerji giderleri: Üretim amaçlı yıllık kullanılan enerji bedelinin en fazla % 75’i kadar,
  • Personel giderleri: Yıllık istihdam edilen personel için o yıl uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla % 75’i kadar, İşletme gideri desteğinden yararlanan işletmeler, üretim konusu ile ilgili yurt içi ve/veya yurt dışındaki teknoloji, Ar-Ge ve yenilik projeleri bağlamındaki kamu – üniversite – sanayi işbirliği çalışmalarını geliştirmek ve koordine etmek amacıyla bir personel istihdam edebilirler. Bu personelin maaşının brüt asgari ücret tutarı kadarlık kısmı, 31/12/2023 tarihine kadar Bakanlıkça desteklenir.İstihdam edilecek bu personelin , en az yüksek lisans mezunu olması, yatırım konusu ile uyumlu sektör/sektörlerde en az 5 yıl çalışmış olması, üniversite-sanayi işbirliği, fikri ve sınai mülkiyet hakları, yatırım, devlet destekleri, fayda maliyet analizi gibi konularda bilgi ve deneyime sahip olması, gerekmektedir.
  • Kira gideri: Yıllık kira giderinin en fazla % 75’i kadar